ابر روان کننده و کاهنده شدید آب نرمال بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اصلاح شده با عملکرد بالا